PRIMARY SOURCES

ON COPYRIGHT

(1450-1900)

Renewed Swedish Censorship Laws, Stockholm (1684)

Source: Hans Kongl. May:s Stadga och Fordordning Om alla Nyskreffne Wärkz Censerande i Rijket, sa wid Academier och Skolar, som andra Orter innan dhe tryckte warda. Item. Stadfästelse på förra Kongl. Förordningar om thet samma, så och Exemplars inlefwererande til Kongl. Archivum och Bibliotheket aff alt thet som tryckt warder. Sampt Booktryckiarnes Straff som här emot bryta. Dat. Stockholm 5 Julij 1684. Trykt hos Niclas Wanküff, Kongelig boktrykker. Location: The National Library of Sweden.

Citation:
Renewed Swedish Censorship Laws, Stockholm (1684), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org

Back | Record | Images | Commentaries: [1]
Translation only | Transcription only | Show all | Bundled images as pdf

            Chapter 1 Page 2 of 8 total